About us

HomeAbout us 
COMPANY OVERVIEW

KINTEX Share Holding Company was established in 1966. The company has more than 50 years of experience in foreign trading with the entire range of military products and defense technologies.

KINTEX is 100% Government Company subordinated to the MINISTRY OF ECONOMY OF REPUBLIC OF BULGARIA.

AREAS OF ACTIVITY

The main activity of Kintex is supply with military equipment to all branches and services of the Armed Forces, including:

All our products and projects are specifically designed and intended to operate within a wide range of geographical locations and climatic conditions.


TRADITIONS AND EXPERIENCE

For more than 50 years Kintex has been involved in trade with defense equipment, technical assistance and technology transfer, and has completed numerous contracts with countries in Africa, Asia, Middle East and Latin America. The quality of our products is worldwide recognized.

KINTEX is a single channel of supply for all military products and defense technologies manufactures in Bulgaria.

INTERNATIONAL COOPERATION

Kintex traditionally maintains friendly relations and trusted partnership with governmental institutions, army and police forces commands from all over the world. The company has been certified in accordance with ISO 9001:2015, TUV RheinlandЗА НАС:
 
Дейност:
 „Кинтекс" ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по реда на Търговския закон. Правата на едноличният собственик на капитала се упражняват от „Държавна консолидационна компания".
Според устава на „Кинтекс" ЕАД, предметът на дейност е: „Внос, износ и реекспорт на специално специално имущество, инженерингова дейност, техническа помощ и обучение, трансфер на технологии и ноу-хау, промишлено коопериране в областта на специалното производство, маркетинг, услуги, реклама, комисионерска и представителска дейност в страната и чужбина."
 
История:
· „Кинтекс" ЕАД е българска държавна компания за външна търговия със специални стоки в София. Принципал е  Министерство на икономиката чрез Държавната консолидационна компания.
 
· „Кинтекс" ЕАД е основана през 1966 г. като специализирано предприятие за търговия с военно имущество.
 
· Името на компанията произхожда от Кантора за инженерно-технически експорт, която съществува като част от Министерството на външната търговия до 1965 г., преди да се обособи като самостоятелна фирма.
 
· През 1992 г. „Кинтекс" е преобразувано в еднолично акционерно дружество, собственост на държавата, в съответствие с Търговския закон от 1991 г.
 
Контролирана е от Министерството на вътрешните работи, а до 1992 година включително – и от Комитета за държавна сигурност (и неговите предшественици и приемници).

 
Органи на управление:
„Кинтекс” ЕАД е търговско дружество с едностепенна система на управление, ръководено от Съвет на директорите.
Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен директор, който организира и ръководи оперативната му дейност.
Съветът на директорите се състои от петима членове, избрани след проведен конкурс, съгласно чл. 21 от Закона за публичните предприятия.
Божидар Алексов – Изпълнителен Директор;
Ралица Григорова - председател на СД;
Станислава Георгиева- член на СД;
Николай Станчев - член на СД;
Милен Николов - член на СД.

· С решение, отразено в Протокол от 18.08.2022г. Държавна консолидационна компания ЕАД избра членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им в съответствие с принципите, показателите, критериите и стойностите, съгласно чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление на Министерския съвет №85 от 30.04.2020 г.(обн.ДВ.бр.40 от 05.05.2020 г.).

Финансова информация:

ГФО 2016
ГФО 2017
ГФО 2018
ГФО 2019
ГФО 2020
ГФО 2021
Междинен финансов отчет 3-то тримесечие 2022г
Междинен анализ за дейността 3-то тримесечие 2022г
Междинен финансов отчет 1-во тримесечие 2023г
Междинен анализ за дейността 1-во тримесечие 2023г

Годишен финансов отчет и доклад на регистрирания одитор 2022г.


Междинен финансов отчет 3-то тримесечие 2023г
Анализ на дейността и Анализ на финансовото състояние 3-то тримесечие 2023г
Приложение към междинен финансов отчет 3-то тримесечие 2023г

Устав:
Устав

Вътрешни правила:
Политика за оповестяване на информация